Disclaimer

Algemeen

Toegang tot en gebruik van de website van RALPH Interim in Finance (hierna ‘de Website’) is onderworpen aan onderstaande voorwaarden. Gebruik van de Website betekent de volledige aanvaarding van en instemming met deze voorwaarden. Onder RALPH wordt verstaan: RALPH Interim in Finance.

Doel

Alle gegegevens en informatie op de Website worden uitsluitend voor informatieve doeleinden te beschikking gesteld. Hoewel aan de samenstelling en inhoud van de Website de uiterste zorg wordt besteed, kan RALPH niet garanderen dat de aard en inhoud van de informatie juist zijn.

Aansprakelijk

RALPH is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade, direct danwel indirect, die de bezoeker c.q. gebruiker van de Website en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de Website en/of als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van websites en blogs verbonden aan de Website.

Intellectuele eigendomsrechten

De Website is eigendom van RALPH. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectueel eigendom op de inhoud van de Website, waaronder mede begrepen tekst, vormgeving, beelden, logo’s en geluiden, behoren toe aan RALPH. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RALH mag de inhoud van de Website niet worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook of worden opgeslagen in een geautoriseerd gegevens bestand.

Koppeling naar websites van derden

RALPH draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites die gelinkt zijn aan de Website, noch voor de informatie, software, producten en services die op of via deze sites te verkrijgen zijn. Een link naar een andere site of blog is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker. RALPH aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RALPH is framing en het maken van een hyperlink naar de Website niet toegestaan.

Privacy

Alle door de gebruiker aan RALPH verstrekte gegevens zullen als vertrouwelijke informatie worden beschouwd en, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt, niet door RALPH aan derden worden bekendgemaakt, behoudens indien dit bij wet is vereist of door de justitiele autoriteiten wordt verlangd.

Toepasselijk recht

Deze voorwaarden, alsmede geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden, worden beheerst door Nederlands recht. Dergelijke geschillen en vorderingen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegd rechter te Utrecht.

Wijzigingen van deze voorwaarden

RALPH behoudt zich het recht voor om de voorwaarden waaronder de Website wordt aangeboden zonder nadere kennisgeving te wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct na het plaatsen ervan op de Website van kracht zijn.

 


home  |  disclaimer  |  sitemap  |  contact